במקרים של נזילה, החוק מאפשר לתאגיד להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם (אין זיכוי בגין תיקון איש מקצוע) וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד  

  1. מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה. כאשר מדובר בתושב חדש שלא צריך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לכמות ממוצע הצריכה בכל תקופות החיוב בשנה האחרונה בהן נקרא מד המים (על פי הנחיות החוק).
  2. הצרכן פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
  3. מד מים משויך (דירתי)/ וכן מד מים ראשי – הצרכן/ועד הבניין לא קיבל/ו זיכוי בגין נזילה ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
  4. הצרכן הגיש בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה  על גבי טופס ייעודי והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה. לחצו כאן להורדת הטופס 

ניתן לשלוח את הבקשה להכרה באמצעות מייל, פקס או הגעה ישירה למחלקת שירות לקוחות.

הכרה עבור צריכה חריגה מנזילה תינתן לשתי תקופות חיוב רציפות לכל היותר. על כמות המים שמגיעה עד לצריכה רגילה ייערך חיוב לפי התעריפים הרגילים ועל כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף נזילה.