"יובלים אשדוד"  הינו תאגיד המצטיין בניהול מיטבי תוך ראייה אסטרטגית אל עבר העתיד. כחלק מכך פועל התאגיד על פי תקני איזו של מכון התקנים הישראלי.

תקן 1801 ISO: קובע דרישות  מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במטרה לאפשר לארגון לבקר את הסיכונים שהוא חשוף להם ולשפר את ביצועיו בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה. 

תקן ISO 9001התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

  • מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
  • חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.
  • מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.
  • מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.